Flagging Scfi_Electric_Hum_01.wav by xixishi

Required.