Flagging chuze_ve_velmi_vysokem_snehu.wav by 13FPanska_Kamm_Oliver

Required.